Regulamin nagrody imienia Henryka Niewodniczańskiego

uchwalony na posiedzeniu Rady Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 24 maja 2018

 1. Nagroda imienia Henryka Niewodniczańskiego, zwana dalej Nagrodą, ustanowiona przez Radę Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej dalej Radą, jest przyznawana według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Nagrodę ustanowiono dla upamiętnienia Profesora Henryka Niewodniczańskiego, jednego z twórców powojennego krakowskiego ośrodka fizyki, oraz dla promowania działalności naukowej, mającej szczególny wpływ na rozwój środowiska naukowego w kraju.
 3. Nagroda przyznawana co trzy lata za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki lub biofizyki.
 4. Nagroda adresowana jest do osób, które
  1. są absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego lub prowadzą działalność naukową na terenie Polski,
  2. posiadają stopień naukowy doktora fizyki w zakresie fizyki lub biofizyki,
  3. nie ukończyły 36 lat w roku przyznania Nagrody.
 5. Nagrodę stanowi dyplom cytujący osiągnięcia naukowe laureata oraz stypendium w wysokości nie mniejszej, niż 30 000 złotych, płatne jednorazowo.
 6. Fundatorem Nagrody jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Nagrodę wręcza się w sposób uroczysty podczas posiedzenia Rady lub w trakcie innej uroczystości na Uniwersytecie Jagiellońskim. Informację o przyznaniu Nagrody, wraz z imieniem, nazwiskiem i wizerunkiem laureata, podaje się do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony WWW Instytutu Fizyki UJ oraz innych środków komunikacji.
 8. Nagrodę przyznaje Rada na wniosek Kapituły.
 9. W skład Kapituły Nagrody wchodzą:
 10. Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, będący przewodniczącym Kapituły,
 11. Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego lub jego przedstawiciel,
 12. członkowie Komisji Nagród Instytutu Fizyki UJ.
 13. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje honorowo.
 14. Tryb postępowania w sprawie Nagrody:
  1. Dyrektor Instytutu Fizyki UJ, działając jako przewodniczący Kapituły Nagrody, ogłasza za pomocą tradycyjnych i elektronicznych form komunikacji, w szczególności za pośrednictwem strony WWW Instytutu Fizyki UJ, nabór wniosków do Nagrody wraz z terminem zamknięcia naboru. Nabór ten nie może trwać krócej, niż dwa miesiące. Przewodniczący Kapituły określa wzór formularza zgłoszeniowego.
  2. Kandydaci do Nagrody składają wnioski wraz z dokumentacją do Sekretariatu Instytutu Fizyki UJ w formie cyfrowej.
  3. Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem Nagrody oraz na upublicznienie zgłoszonych przez nich wniosków wraz z całą dołączoną do wniosku dokumentacją.
  4. Złożenie wniosku o Nagrodę oznacza, że kandydat akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Sekretariat Instytutu Fizyki UJ potwierdza elektronicznie otrzymanie wniosku o przyznanie Nagrody.
  6. Dokumentacja, którą kandydaci dołączają do wniosku o Nagrodę, obejmuje:
  7. życiorys naukowy kandydata
  8. kopię dyplomu magisterskiego
  9. kopię dyplom doktorskiego
  10. spis publikacji kandydata wraz z cyfrowymi kopiami najważniejszych publikacji
  11. do wniosku kandydat może dołączyć listy od osób popierających tę kandydaturę.
  12. Po zakończeniu naboru wniosków, przewodniczący Kapituły sprawdza złożone wnioski pod względem formalnym. Cyfrowe wersje wniosków spełniających kryteria formalne, wraz z pełną dokumentacją w wersji cyfrowej, przewodniczący Kapituły przekazuje członkom Kapituły, dając im nie mniej, niż dwa tygodnie na zapoznanie się z wnioskami.
  13. Po tym okresie przewodniczący zwołuje posiedzenie Kapituły, podczas którego Kapituła w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, wyłania kandydata do Nagrody, którego wskazuje Radzie. Posiedzenie Kapituły może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności. Przewodniczący sporządza protokół z posiedzenia Kapituły.
  14. Kapituła może nie wskazać żadnego kandydata. W tej sytuacji Nagrody w danym roku nie przyznaje się.
  15. Po podjęciu decyzji przez Kapitułę, oryginały dokumentów złożonych przez kandydatów są im zwracane. Cyfrowe wersje wniosków, wraz z pełną dokumentacją w formie cyfrowej, są niszczone, za wyjątkiem cyfrowej wersji wniosku i dokumentacji kandydata wskazanego przez Kapitułę.
  16. Dyrektor Instytutu Fizyki umożliwia członkom Rady zapoznanie się z wnioskiem, wraz z pełną dokumentacją, kandydata wskazanego przez Kapitułę, protokołem z posiedzenia Kapituły oraz z listą wszystkich kandydatów.
  17. Rada na najbliższym posiedzeniu po posiedzeniu Kapituły przyznaje Nagrodę, zatwierdzając wskazanie Kapituły bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
  18. Jeżeli głosowanie, o którym mowa w powyższym punkcie, zakończy się wynikiem negatywnym, Nagrody w danym roku nie przyznaje się.
 15. Zmiana niniejszego Regulaminu może być dokonana przez Radę w trybie przewidzianym dla innych uchwał Rady.