Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Profesora Henryka Niewodniczańskiego

W bieżącym roku zostanie przyznana, po raz kolejny, Nagroda Profesora Henryka Niewodniczańskiego. Nagrodę ustanowiono dla upamiętnienia Profesora Niewodniczańskiego, jednego z twórców powojennego krakowskiego ośrodka fizyki, oraz dla promowania działalności naukowej, mającej szczególny wpływ na rozwój środowiska naukowego w kraju.

Nagroda przyznawana jest co trzy lata za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki lub biofizyki. Fundatorem Nagrody jest Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego oraz Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrodę przyznają Rady powyższych instytutów na wniosek Kapituły.

Nagroda adresowana jest do osób, które są:

  • absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego lub prowadzą działalność naukową na terenie Polski,
  • posiadają stopień naukowy doktora fizyki w zakresie fizyki lub biofizyki,
  • nie ukończyły 36 lat w roku przyznania Nagrody.

Kandydaci do Nagrody składają wnioski wraz z dokumentacją do Sekretariatu Dyrektora Instytutu Fizyki UJ (ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, e-mail: ifms@uj.edu.pl) w formie cyfrowej do dnia 30 września 2024 r.

Dokumentacja, którą kandydaci dołączają do wniosku o Nagrodę, obejmuje:

  • życiorys naukowy kandydata,
  • kopię dyplomu magisterskiego,
  • kopię dyplom doktorskiego,
  • spis publikacji kandydata wraz z cyfrowymi kopiami najważniejszych publikacji do wniosku kandydat może dołączyć listy od osób popierających jego wniosek.

Złożenie wniosku następuje w formie elektronicznej.

Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem Nagrody oraz na upublicznienie zgłoszonych przez nich wniosków wraz z całą dołączoną do wniosku dokumentacją.

Złożenie wniosku o Nagrodę oznacza, że kandydat akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu: www.if.uj.edu.pl/nagrody/regulamin-nagrody-imienia-henryka-niewodniczanskiego

Sekretariat Instytutu Fizyki UJ potwierdza elektronicznie otrzymanie wniosku o przyznanie Nagrody.

Nagrodę stanowi dyplom cytujący osiągnięcia naukowe laureata oraz stypendium w wysokości 30.000 złotych, płatne jednorazowo.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystego Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego, poświęconego pamięci Profesora Henryka Niewodniczańskiego, w dniu 5 grudnia 2024 roku. Laureat zostanie poproszony o wygłoszenie wykładu na tym Konwersatorium.

Informację o przyznaniu Nagrody, wraz z imieniem, nazwiskiem i wizerunkiem laureata, zostanie podany do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony WWW Instytutu Fizyki UJ oraz innych środków komunikacji.