Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Profesora Henryka Niewodniczańskiego

W bieżącym roku zostanie przyznana, po raz kolejny, Nagroda Profesora Henryka Niewodniczańskiego. Nagrodę ustanowiono dla upamiętnienia Profesora Niewodniczańskiego, jednego z twórców powojennego krakowskiego ośrodka fizyki, oraz dla promowania działalności naukowej, mającej szczególny wpływ na rozwój środowiska naukowego w kraju. Nagroda została ustanowiona przez Instytut Fizyki UJ i jest przyznawana co trzy lata za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki lub biofizyki. Laureata nagrody wskazuje jej Kapituła Nagrody. Fundatorami Nagrody są: Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagroda adresowana jest do osób, które są:

  • absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego lub prowadzą działalność naukową na terenie Polski,
  • posiadają stopień naukowy doktora fizyki w zakresie fizyki lub biofizyki,
  • nie ukończyły 36 lat w roku przyznania Nagrody.

Kandydaci do Nagrody składają wnioski wraz z dokumentacją do Sekretariatu Dyrektora Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego UJ (ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, e-mail: ifms@uj.edu.pl) w formie cyfrowej do dnia 9 listopada 2021 roku.

Dokumentacja, którą kandydaci dołączają do wniosku o Nagrodę, obejmuje:

  • życiorys naukowy kandydata
  • kopię dyplomu magisterskiego
  • kopię dyplom doktorskiego
  • spis publikacji kandydata wraz z cyfrowymi kopiami najważniejszych publikacji do wniosku kandydat może dołączyć listy od osób popierających tę kandydaturę.

Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem Nagrody oraz na upublicznienie zgłoszonych przez nich wniosków.

Złożenie wniosku o Nagrodę oznacza, że kandydat akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu

Sekretariat Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego UJ potwierdza elektronicznie otrzymanie wniosku o przyznanie Nagrody.

Nagrodę stanowi dyplom cytujący osiągnięcia naukowe laureata oraz stypendium w wysokości 15 000 złotych, płatne jednorazowo.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystego Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego, poświęconego pamięci Profesora Henryka Niewodniczańskiego, w dniu 9 grudnia 2021 roku. Laureat zostanie poproszony o wygłoszenie wykładu na tym Konwersatorium.

Informację o przyznaniu Nagrody, wraz z imieniem, nazwiskiem i wizerunkiem laureata, podaje się do wiadomości publicznej za pośrednictwem stron WWW Instytutów Fizyki UJ oraz innych środków komunikacji.