Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin nagrody imienia Henryka Niewodniczańskiego

 1. Nagroda imienia Henryka Niewodniczańskiego, zwana dalej Nagrodą, ustanowiona przez Radę Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest przyznawana według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Nagrodę ustanowiono dla upamiętnienia Profesora Henryka Niewodniczańskiego, jednego z twórców powojennego krakowskiego ośrodka fizyki oraz dla promowania działalności naukowej, mającej szczególny wpływ na rozwój środowiska naukowego w kraju.
 3. Nagroda jest przyznawana co trzy lata za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki lub biofizyki.
 4. Nagroda adresowana jest do osób, które
  1. są absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego lub prowadzą działalność naukową na terenie Polski,
  2. posiadają stopień naukowy doktora fizyki w zakresie fizyki lub biofizyki,
  3. nie ukończyły 36 lat w roku przyznania Nagrody.
 5. Nagrodę stanowi dyplom cytujący osiągnięcia naukowe Laureatki/Laureata oraz stypendium w wysokości nie mniejszej niż 10 000 złotych płatne jednorazowo.
 6. Fundatorami Nagrody są w równej wysokości: Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Nagrodę wręcza się podczas uroczystości na Uniwersytecie Jagiellońskim. Informację o przyznaniu Nagrody, wraz z imieniem, nazwiskiem i wizerunkiem Laureatki/Laureata, podaje się do wiadomości publicznej za pośrednictwem stron WWW obydwu Instytutów oraz innych środków komunikacji.
 8. Nagrodę przyznają Rady obydwu Instytutów na wniosek Kapituły Nagrody.
 9. W skład Kapituły Nagrody wchodzą:
  1. Dyrektor Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego UJ, będący przewodniczącym Kapituły,
  2. Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej UJ, będący zastępcą przewodniczącego Kapituły,
  3. Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN lub jego przedstawiciel,
  4. członkowie Komisji Nagród Instytutu Fizyki im M. Smoluchowskiego UJ oraz równoważna liczba przedstawicieli zaproponowanych przez Radę Instytutu Fizyki Teoretycznej UJ.
 10. Członkowie Kapituły Nagrody pełnią swoje funkcje honorowo.
 11. Tryb postępowania w sprawie Nagrody:
  1. Przewodniczący Kapituły Nagrody, ogłasza za pomocą tradycyjnych i elektronicznych form komunikacji, w szczególności za pośrednictwem strony WWW Instytutu Fizyki im. M Smoluchowskiego UJ oraz Instytutu Fizyki Teoretycznej UJ, nabór wniosków do Nagrody wraz z terminem zamknięcia naboru. Nabór ten nie może trwać krócej niż dwa miesiące. Przewodniczący Kapituły określa wzór formularza zgłoszeniowego.
  2. Kandydaci do Nagrody składają wnioski wraz z dokumentacją do Sekretariatu Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego UJ w formie cyfrowej.
  3. Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem Nagrody oraz na upublicznienie zgłoszonych przez nich wniosków, wraz z dołączoną dokumentacją.
  4. Sekretariat Instytutu Fizyki im M. Smoluchowskiego UJ potwierdza elektronicznie otrzymanie wniosku o przyznanie Nagrody.
  5. Dokumentacja, którą Kandydatki/Kandydaci dołączają do wniosku o Nagrodę, obejmuje:
   1. życiorys naukowy
   2. kopię dyplomu magisterskiego
   3. kopię dyplomu doktorskiego
   4. spis publikacji wraz z cyfrowymi kopiami najważniejszych publikacji
   5. do wniosku można dołączyć listy od osób popierających wnioskowaną kandydaturę.
 1. Po zakończeniu naboru wniosków, przewodniczący Kapituły sprawdza złożone wnioski pod względem formalnym. Cyfrowe wersje wniosków spełniających kryteria formalne, wraz z pełną dokumentacją w wersji cyfrowej, przewodniczący Kapituły przekazuje członkom Kapituły, dając im nie mniej niż dwa tygodnie na zapoznanie się z wnioskami.
 2. Po tym okresie przewodniczący zwołuje posiedzenie Kapituły, podczas którego Kapituła w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, wyłania Kandydatkę/Kandydata do Nagrody, którego wskazuje Radom. Posiedzenie Kapituły może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności. Przewodniczący sporządza protokół z posiedzenia Kapituły.
 3. Kapituła może nie wskazać żadnej kandydatury do Nagrody. W tej sytuacji Nagrody w danym roku nie przyznaje się.
 4. Po podjęciu decyzji przez Kapitułę cyfrowe wersje wniosków, wraz z pełną dokumentacją w formie cyfrowej, są usuwane z nośników, za wyjątkiem wersji wniosku i dokumentacji kandydata wskazanego przez Kapitułę. Dokumentacja dotycząca wniosku tego kandydata zostaje zarchiwizowana w Sekretariacie Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego UJ.
 5. Przewodniczący Kapituły umożliwia członkom obydwu Rad Instytutów zapoznanie się z wnioskiem, wraz z pełną dokumentacją Kandydatki/Kandydata wskazanego przez Kapitułę, protokołem z posiedzenia Kapituły oraz z listą wszystkich zgłoszonych kandydatur.
 6. Rady Instytutu Fizyki im. Smoluchowskiego oraz Instytutu Fizyki Teoretycznej na najbliższym posiedzeniu po posiedzeniu Kapituły przyznają Nagrodę, zatwierdzając wskazanie Kapituły bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków każdej z obydwu Rad.
 7. Jeżeli głosowanie, o którym mowa w powyższym punkcie, zakończy się wynikiem negatywnym, w którejś z obydwu Rad Instytutów, Nagrody w danym roku nie przyznaje się.
 8. Zmiana niniejszego Regulaminu może być dokonana przez uzgodnione uchwały obydwu Rad Instytutów podjęte w trybie przewidzianym dla innych uchwał.
Pliki do pobrania
pdf
Regulamin nagrody w formacie pdf