Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Letnie Praktyki Studenckie w Instytucie Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego.

Lato 2024

Dyrekcja Instytutu Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego oraz Władze Dziekańskie Wydziału FAIS zapraszają studentów I stopnia do odbycia obowiązkowych praktyk studenckich w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w oferowanych przez nasz Instytut praktykach pozwoli na przeżycie ciekawej przygody naukowej w laboratoriach wyposażanych w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, a jednocześnie na udział w tętniącym życiu kulturalnym Krakowa. 

Jesteśmy otwarci na wszelką naukową współpracę zarówno w czasie praktyk, jak i później. 

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja Instytutu Fizyki
im. M. Smoluchowskiego
Władze dziekańskie
Wydziału FAIS

Tematy praktyk

Praktyki zostały podzielone na 4 grupy tematyczne. Dostępne tematy praktyk z danej grupy można zobaczyć wybierając odpowiedni kafelek znajdujący się poniżej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista wszystkich praktyk w formacie pdf

Informacje ogólne

 • Program praktyk organizowany jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest przeznaczony dla studentów studiów I stopnia kierunków przyrodniczych, w których program studiów wymaga odbycia praktyk zawodowych.
 • Praktyki odbywają się w laboratoriach Instytutu Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego w oparciu o niniejszy regulamin.
 • Liczba dostępnych miejsc dla praktykantów ustalana jest corocznie i jest ograniczona.
 • Praktyki trwają trzy lub cztery tygodnie (w zależności od wymagań uczelni macierzystej) i realizowane będą w okresie od 01.07 do 29.07.2024 r. Termin rozpoczęcia praktyki ustala się z opiekunem wybranego tematu badawczego. W porozumieniu z opiekunem praktyk, można ustalić inny termin praktyk.
 • Kandydaci są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas odbywania praktyki. Przedstawienie Organizatorowi stosownej polisy stanowi warunek dopuszczenia do odbycia praktyki.

Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk, dr hab. Bartosz Such, prof. UJ, email: praktyki_group@o365groups.uj.edu.pl, tel. 12 664 4584.

Zasady odbywania praktyk

Wybór praktyki:

 • W okresie do 15.06.2024 r. student wybiera interesujący go temat praktyki i kontaktuje się z opiekunem tego tematu w celu ustalenia możliwości i terminu odbycia praktyki.
 • Po zaakceptowaniu kandydatury przez Opiekuna praktyki i uzgodnieniu terminu praktyki, Kandydat   na   adres   e-mail:   praktyki_group@o365groups.uj.edu.pl przesyła   wiadomość zawierającą informacje niezbędne do przygotowania umowy o praktykę, tj.:

 • Imię i nazwisko Kandydata, rok i kierunek studiów,
 • nazwa i adres Uczelni Macierzystej oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie uzgodnienia warunków oraz zawarcia umowy o praktyki,
 • imię i nazwisko Opiekuna praktyki oraz uzgodniony temat praktyki,
 • termin odbycia praktyki oraz wymiar praktyki (liczba godzin).
 • Po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, Organizator przygotuje projekt umowy o praktyki (patrz poniżej), który zostanie przesłany do Kandydata i osoby kontaktowej z ramienia Uczelni Macierzystej ze wskazaniem sposobu podpisania umowy przez strony. Warunkiem odbycia praktyki jest zawarcie pisemnej trójstronnej umowy.
 • O przyjęciu na praktykę decyduje kolejność zgłoszeń. O wyczerpaniu limitów miejsc u poszczególnych Opiekunów praktyki, Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.

Dokumenty do pobrania:

Po zakończeniu praktyki:

Zaświadczenie o odbyciu praktyki będzie można uzyskać od Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk.

Akademik:

Na okres odbywania praktyki można uzyskać zakwaterowanie w akademiku. Koszt zakwaterowania zostanie pokryty przez Wydział FAIS. W tym celu należy zwrócić się do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk z prośbą o zapewnieniu zakwaterowania. Należy to zrobić nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem praktyki. Zwracamy również uwagę, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, które będą rozdzielone zgodnie z kolejnością zgłoszeń.