Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Letnie Praktyki Studenckie w Instytucie Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego (2020/2021)

Informacja o praktykach w roku akademickim 2021/2022 ukaże się pod koniec stycznia 2022 roku.

Przygotowujemy się do rozpoczęcia programu praktyk studenckich. Jednak decyzja dotycząca uruchomienia tego programu będzie zależała od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz zgody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prosimy o wyrozumiałość, gdyby okoliczności zmusiły nas do ich przełożenia lub odwołania.

Dyrekcja Instytutu Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego oraz Władze Dziekańskie Wydziału FAIS zapraszają studentów I stopnia do odbycia obowiązkowych praktyk studenckich w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w oferowanych przez nasz Instytut praktykach pozwoli na przeżycie ciekawej przygody naukowej w laboratoriach wyposażanych w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, a jednocześnie na udział w tętniącym życiu kulturalnym Krakowa. 

Jesteśmy otwarci na wszelką naukową współpracę zarówno w czasie praktyk, jak i później. 

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja Instytutu Fizyki
im. M. Smoluchowskiego
Władze dziekańskie
Wydziału FAIS

Tematy praktyk

Praktyki zostały podzielone na 4 grupy tematyczne. Dostępne tematy praktyk z danej grupy można zobaczyć wybierając odpowiedni kafelek znajdujący się poniżej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista wszystkich praktyk w formacie pdf

Informacje ogólne

 • Program praktyk organizowany jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest przeznaczony dla studentów studiów I stopnia kierunków przyrodniczych, w których program studiów wymaga odbycia praktyk zawodowych.
 • Praktyki odbywają się w laboratoriach Instytutu Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego w oparciu o niniejszy regulamin.
 • Liczba dostępnych miejsc dla praktykantów ustalana jest corocznie i jest ograniczona.
 • Praktyki trwają trzy lub cztery tygodnie (w zależności od wymagań uczelni macierzystej) i realizowane będą w okresie od 28.06 do 31.07 danego roku. Termin rozpoczęcia praktyki ustala się z opiekunem wybranego tematu badawczego. W wyjątkowych przypadkach, w porozumieniu z opiekunem praktyk oraz władzami Instytutu i Wydziału, można ustalić inny termin praktyk.
 • Kandydaci są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas odbywania praktyki. Przedstawienie Organizatorowi stosownej polisy stanowi warunek dopuszczenia do odbycia praktyki.

Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk, dr hab. Bartosz Such, email: praktyki_group@o365groups.uj.edu.pl, tel. 12 664 4584.

Zasady odbywania praktyk

Wybór praktyki:

 • W okresie do 15.06.2021 student wybiera interesujący go temat praktyki i kontaktuje się z opiekunem tego tematu w celu ustalenia możliwości i terminu odbycia praktyki.
 • Po zaakceptowaniu kandydatury przez Opiekuna praktyki i uzgodnieniu terminu praktyki, Kandydat   na   adres   e-mail:   praktyki_group@o365groups.uj.edu.pl przesyła   wiadomość zawierającą informacje niezbędne do przygotowania umowy o praktykę, tj.:

 • Imię i nazwisko Kandydata, rok i kierunek studiów,
 • nazwa i adres Uczelni Macierzystej oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie uzgodnienia warunków oraz zawarcia umowy o praktyki,
 • imię i nazwisko Opiekuna praktyki oraz uzgodniony temat praktyki,
 • termin odbycia praktyki oraz wymiar praktyki (liczba godzin).
 • Po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, Organizator przygotuje projekt umowy o praktyki, który zostanie przesłany do Kandydata i osoby kontaktowej z ramienia Uczelni Macierzystej ze wskazaniem sposobu podpisania umowy przez strony. Warunkiem odbycia praktyki jest zawarcie pisemnej trójstronnej umowy.
 • O przyjęciu na praktykę decyduje kolejność zgłoszeń. O wyczerpaniu limitów miejsc u poszczególnych Opiekunów praktyki, Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.

Dokumenty do pobrania:

Po odbyciu praktyki:

Zaświadczenie o odbyciu praktyki będzie można uzyskać od Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk.

Akademik:

Na czas praktyki będzie można uzyskać miejsce w akademiku. W chwili obecnej trwają działania, których celem jest umożliwienie pokrycia kosztów pobytu w akademiku przez Wydział FAIS. Szczegóły i warunki uzyskania miejsca w akademiku zostaną podane w terminie późniejszym.