Nagroda Profesora Henryka Niewodniczańskiego

W bieżącym roku zostanie przyznana, po raz kolejny, Nagroda Profesora Henryka Niewodniczańskiego. Nagrodę ustanowiono dla upamiętnienia Profesora Niewodniczańskiego, jednego z twórców powojennego krakowskiego ośrodka fizyki, oraz dla promowania działalności naukowej, mającej szczególny wpływ na rozwój środowiska naukowego w kraju.

Nagroda przyznawana jest co trzy lata za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki lub biofizyki.

Fundatorem Nagrody jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrodę przyznaje Rada Instytutu Fizyki na wniosek Kapituły.

Nagroda adresowana jest do osób, które są:

  • absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego lub prowadzą działalność naukową na terenie Polski,
  • posiadają stopień naukowy doktora fizyki w zakresie fizyki lub biofizyki,
  • nie ukończyły 36 lat w roku przyznania Nagrody.

Kandydaci do Nagrody składają wnioski wraz z dokumentacją do Sekretariatu Dyrektora Instytutu Fizyki UJ (ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, e-mail: alicja.myslek@uj.edu.pl) w formie tradycyjnej i cyfrowej do dnia 16 listopada 2018 roku.

Dokumentacja, którą kandydaci dołączają do wniosku o Nagrodę, obejmuje:

  • życiorys naukowy kandydata
  • kopię dyplomu magisterskiego
  • kopię dyplom doktorskiego
  • spis publikacji kandydata wraz z cyfrowymi kopiami najważniejszych publikacji do wniosku kandydat może dołączyć listy od osób popierających tę kandydaturę.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku i dokumentacji jedynie w formie cyfrowej i uzupełnienie go  o wersję tradycyjną w terminie późniejszym, także już po zamknięciu naboru wniosków.

Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem Nagrody oraz na upublicznienie zgłoszonych przez nich wniosków wraz z całą dołączoną do wniosku dokumentacją.

Złożenie wniosku o Nagrodę oznacza, że kandydat akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu: www.if.uj.edu.pl/nagrody/regulamin-nagrody-imienia-henryka-niewodniczanskiego

Sekretariat Instytutu Fizyki UJ potwierdza elektronicznie otrzymanie wniosku o przyznanie Nagrody.

Nagrodę stanowi dyplom cytujący osiągnięcia naukowe laureata oraz stypendium w wysokości nie mniejszej, niż 10.000 złotych, płatne jednorazowo.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystego Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego, poświęconego pamięci Profesora Henryka Niewodniczańskiego, w dniu 13 grudnia 2018 roku.

Informację o przyznaniu Nagrody, wraz z imieniem, nazwiskiem i wizerunkiem laureata, podaje się do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony WWW Instytutu Fizyki UJ oraz innych środków komunikacji.