Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plazma indukowana laserowo jako źródło światła białego do pomiarów absorpcyjnych z nanosekundową zdolnością rozdzielczą

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Krzysztof Dzierżęga
Email: krzysztof.dzierzega@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fotoniki
Pracownia: C-1-16
Strona www grupy:  

Krótki opis

Celem badań byłoby wytworzenie, za pomocą nanosekundowych impulsów lasera Nd:YAG w ośrodku gazowym (argonie, azocie lub powietrzu), plazmy stanowiącej źródło silnego promieniowania ciągłego w zakresie bliskiego UV i widzialnym oraz zbadanie jego właściwości spektralno-czasowych. Światło to, o czasie trwania rzędu kilkunastu nanosekund, byłoby następnie wykorzystywane w spektroskopii absorpcyjnej różnego typu ośrodków przejściowych, w tym w badaniach profili linii spektralnych atomów i jonów „zanurzonych” w tych ośrodkach i ich ewolucji.

Zadaniem praktykanta byłoby zbudowanie odpowiednich układów optycznych do generacji plazmy laserowej oraz do obserwacji jej widma a także wykonanie pomiarów tego widma z wykorzystaniem spektrometru siatkowego i kamery ze wzmacniaczem obrazu.

Praktykant zostanie zaznajomiony z zasadami pracy z laserami impulsowymi dużej mocy, metodami pomiaru ich parametrów, a także technikami spektroskopii emisyjnej z czasową zdolnością rozdzielczą.

Główne narzędzia badawcze

Lasery nanosekundowe typu Nd:YAG z generatorami wyższych harmonicznych, spektrometry siatkowe, kamery ze wzmacniaczami obrazu, spektroskopia emisyjna plazmy.

Wymagania w stosunku do kandydata

- zainteresowanie pracą doświadczalną - znajomość podstaw optyki

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak