Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie właściwości materiałów organicznych i układów biologicznych za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek
Email: k.dziedziec-kocurek@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Medycznej
Pracownia: Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej
Strona www grupy: http://www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/pracownia-spektoskopii-mossbauerowskiej

Krótki opis

Spektroskopia mössbauerowska jest metodą badawczą oparta na zjawisku rezonansowej absorpcji promieniowania gamma. Dostarcza ona unikalnych informacji nt. lokalnych stanów elektronowych i dynamicznych różnych atomów - próbników, głównie żelaza. Wyniki uzyskane na podstawie tzw.  widm mössbauerowskich są często rozstrzygające dla opisu, na poziomie molekularnym, zjawisk przejść fazowych czy też procesów transportu elektronowego w materiałach organicznych..

W ostatnim czasie w pracowni zostały zainstalowane nowe stanowiska do pomiarów w szerokim zakresie temperatur (od 4.2 K do 1000 K) oraz w silnych polach magnetycznych (do 9 T).

W lipcu br. planowane jest dalsze testowanie tych unikatowych stanowisk, szczególnie spektrometru sprzężonego z magnesem nadprzewodzącym. Natomiast obiektem badań będą erytrocyty pochodzenia ludzkiego i ptasiego oraz suplementy diety zawierające żelazo.  W czasie praktyki student(ka) będą mieli możliwość zaznajomienia się nie tylko z tą unikalną metodą badawczą, wiążącą fizykę jądrową z fizyką ciała stałego i biofizyką, ale również nauczyć się zasad prac ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami kriogenicznymi czy też magnesem nadprzewodzącym.

Główne narzędzia badawcze

  • Spektrometr mössbauerowski
  • kriostat helowo/azotowy
  • magnes nadprzewodzący

Wymagania w stosunku do kandydata

  • podstawowa wiedza z zakresu fizyki jądrowej, na poziomie II Pracowni Fizycznej
  • szerokie zainteresowania różnymi dziedzinami fizyki i jej zastosowaniem

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Nie