Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia oraz osiągniecia pracowników Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego

Dzień Projektu ATOMIN

Dnia 11 kwietnia 2024 odbyło się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego seminarium ATOMIN DAY. Stanowiło ono podsumowanie zakończenia części inwestycyjnej projektu infrastrukturalnego ATOMIN 2.0 – największego (łączny koszt realizacji ponad 100 mln zł) projektu infrastrukturalnego realizowanego wspólnie przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, którego celem było wzmocnienie i rozbudowa parku aparaturowego wspomnianych Wydziałów oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla zainteresowanych (w tym podmiotów zewnętrznych).

Uczestnicy seminarium mogli poznać osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację projektu, historię projektu ATOMIN 2.0 i jego poprzednika projektu ATOMIN, a przede wszystkim ujrzeć perspektywy rozwoju badań materiałowych realizowanych przez pracowników naukowych na obu Wydziałach. To ostatnie nabrało namacalnego charakteru w trakcie prezentacji poszczególnych, zrealizowanych w ramach projektu, stanowisk badawczych przeprowadzonych przez ich użytkowników.


Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla Pani Agaty Grabskiej

Pani Agata Grabska otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego (MNiSW) na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Informacja na ten temat znajduje się na stronie UJ.

Pani Agata Grabska studiuje na V roku biofizyki, swoją pracę magisterską pt. „Analysis of the nanostructure of fibrin clots fixed with various organic fixatives” przygotowuje w Zakładzie Fizyki Medycznej pod opieką prof. Ewy Stępień.

Jednym z osiągnięć zgłoszonych do nagrody MNiSW jest wygłoszenie prezentacji zatytułowanej „Comparison of the fresh and fixed blood clots with PALS technique” (harmonogram) na konferencji „Applications of radiation detection techniques in fundamental physics, food control, medicine and biology” we Frascati, w Laboratori Nazionali di Frascati (LNF - INFN), Italy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Tomasz Malarz Krakowskim Mistrzem Ortografii 2024

Po raz siódmy w Auditorium Maximum UJ odbyło się Dyktando Krakowskie - organizowany przez Wydział Polonistyki UJ największy w Polsce konkurs ortograficzny. Do pisania sprawdzianu zasiadło kilkuset uczestników. Dyktando składało się z dwóch kategorii: "otwartej" (dla osób powyżej 15. roku życia) oraz "junior" (dla dzieci i młodzieży do 15. roku życia). Tegorocznym Krakowskim Mistrzem Ortografii został Tomasz Malarz z naszego Instytutu, który popełnił 7 błędów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Serdecznie gratulujemy.

 

 


Ceremonia otwarcia nowej linii badawczej POLYX w SOLARIS

1 marca 2024 odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia linii badawczej POLYX, która służy do mikroobrazowania i mikrospektroskopii rentgenowskiej w zakresie energii 4-15 keV. Pozwala na obrazowanie struktury (2D i 3D), składu pierwiastkowego oraz faz chemicznych w badanych próbkach. W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości wraz z zespołem zaangażowanym w powstanie linii. Infrastruktura powstała dzięki ścisłej współpracy naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Pomysłodawcą powstania linii oraz jej obecnym koordynatorem jest prof. dr hab. Paweł Korecki z naszego Instytutu.

Uroczystość otworzył prof. Marek Stankiewicz Pełnomocnik ds. Współpracy Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Przywitał przybyłych gości: prof. Piotra Kuśtrowskiego Prorektora ds. badań naukowych UJ, prof. Zbigniewa Postawę Dyrektora Instytutu Fizyki, WFAIS UJ, prof. Jakuba Rysza Z-ca dyrektora Instytutu Fizyki, WFAIS, UJ prof. Jacka Kołodzieja Kierownika ZPS IF WFAIS UJ, prof. Zbigniewa Sojkę z Wydziału Chemii UJ, prof. Bogdana Fornala IFJ PAN, prof. Wojciecha Kwiatka IFJ PAN, prof. Tomasza Ślęzaka Prodziekana Wydziału ds. Nauki i Współpracy WFiIS AGH, prof.  Magdalenę Szczerbowską-Boruchowską, Kierownika - Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz dr hab. Joannę Czaplę-Masztafiak z IFJ PAN.
Podziękował całemu Zespołowi SOLARIS za zaangażowanie w działo budowy linii POLYX a w szczególności: prof. Pawłowi Koreckiemu, dr Katarzynie Sowie, dr Tomaszowi Kołodziejowi oraz dr Pawłowi Wróblowi.


Następnie głos zabrał prof. Paweł Korecki, który przybliżył zebranym historię powstawania linii, opowiedział o specyfikacji technicznej i zastosowaniu, a także o pierwszych sukcesach zespołu i przeprowadzonych badaniach. Linia jest unikatowa, jest to pierwsza wiązka rentgenowska, która z pierścienia SOLARIS wychodzi z próżni i można z jej użyciem przeprowadzać badania w powietrzu. Pierwszy e-mail z koncepcją budowy  linii wysłałem w grudniu 2016 roku a stacja końcowa została oddana do użytkowania we wrześniu 2023 i dalej pracujemy nad jej udoskonalaniem - powiedział prof. Paweł Korecki


Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślono wkład pracy i zaangażowanie opiekunów infrastruktury badawczej POLYX. To dzięki ich determinacji i współpracy pomiędzy specjalistami powstała unikalna i kompaktowa linia służąca do rentgenowskiego obrazowania multimodalnego i spektromikroskopii rentgenowskiej na której będą prowadzone badania trójwymiarowej struktury obiektów, mapowania składu pierwiastkowego w próbkach oraz specjacja i obrazowanie lokalnej struktury atomowej.
Nazwa POLYX wywodzi się od optyki polikapilarnej i polichromatycznego promieniowania, które mogą być wykorzystane na nowej linii. Umożliwi prowadzenie badań m.in. w fizyce, chemii, naukach biologicznych, naukach biomedycznych, naukach o Ziemi i środowisku, badania materiałów oraz badania dziedzictwa kulturowego.


Goście przybyli na otwarcie mieli okazję zobaczyć halę eksperymentalną Centrum SOLARIS i dowiedzieć się więcej o badaniach prowadzonych na synchrotronie. Zaraz potem nastąpił symboliczny akt otwarcia – przecięcie wstęgi oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia. Data otwarcia nie była przypadkowa. To właśnie dzisiaj (1 marca br.) rusza wiosenny nabór wniosków i po raz pierwszy można wnioskować o czas badawczy na infrastrukturze POLYX.


Na zdjęciu od prawej: prof. Bogdan Fornal, prof. Zbigniew Postawa, prof. Piotr Kuśtrowski, prof. Tomasz Ślęzak, prof. Marek Stankiewicz


Granty Maestro oraz Sonata-Bis dla pracowników Instytutu

Projekt pf. "Beztłowe poszukiwania podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta oraz cząstek ciemnej zimnej materii" kierowany przez Dr hab. Grzegorza Zuzela, prof. UJ z Zakładu Doświadczalnej Fizyki Komputerowej został rekomendowany do finansowania w ramach 15-tej edycji Konkursu Maestro. Wysokość finansowania: 3 321 576 zł. Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

Projekt pt. "Detekcja inercyjna atomów pozytonu: w kierunku pomiaru oddziaływania grawitacyjnego na układ materia-antymateria" kierowany przez dr. Sushila Sharmę z Zakład Teorii Układów Jądrowych, znalazł się na liście projektów rekomendowanych do finansowania w ramach 13-tej edycji Konkursu Sonata-Bis. Wysokość finansowania: 2 453 984 zł. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendia Bekkera dla dwóch naukowców z Instytutu


Mgr Piotr Czaja i dr Rafał Zuzak z Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii otrzymali stypendia Bekkera.

Mgr Michał Czaja z grupy prof. E. Lipiec uzyskał stypendium w ramach programu NAWA Bekker na projekt zatytułowany: „Photothermal infrared nanospectroscopy reveals the amyloid-β local molecular rearrangments altered by antiaggregation factors”. W ramach grantu mgr Czaja odbędzie półroczny staż w Texas A&M University, w grupie Prof. Dmitrima Kurouskima (https://kurouskilab.com/).

Doktor Rafał Zuzak z Grupy Prof. Sz. Godlewskiego uzyska stypendium Bekker NAWA na projekt pt.: „Atomowo precyzyjne nanostruktury molekularne zintegrowane z jednowarstwowymi urządzeniami 2D”. Dr. Zuzak spędzi 2 lata jako stażysta podoktorski w grupie prof. Michaela F. Crommie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (https://physics.berkeley.edu/research-faculty/crommie-group/).

Obu Panom serdecznie gratulujemy!!!


Nature Communications opublikowało wynik najdokładniejszego na świecie testu symetrii między materią i antymaterią w atomie pozytonium wykonanego w Laboratorium J-PET.

Zespół J-PET kierowany przez Prof. Pawła Moskala opublikował w Nature Communications
https://www.nature.com/articles/s41467-023-44340-6
artykuł, który opisuje wyniki testów symetrii między materią i antymaterią poprzez badanie polaryzacji fotonów powstających w anihilacji elektronu z pozytonem. W doświadczeniu wykorzystano atomy pozytonium zbudowane z elektronu i pozytonu,  najlżejszych składników materii i antymaterii. Fotony postające w anihilacji pozytonium posiadają energię milion razy większą niż fotony widzialne i ich polaryzacji nie można badać przy zastosowaniu technik znanych z optyki i fotoniki.
W doświadczeniu wykorzystano metodą opracowaną przez Prof. Moskala opublikowaną w 2016 roku w Acta Physica Polonica B
https://www.actaphys.uj.edu.pl/index_n.php?I=R&V=47&N=2#509
w której kierunek polaryzacji fotonu mierzony jest w oparciu o rozproszenie fotonów na elektronach w scyntylatorach plastikowych, z których zbudowany jest tomograf J-PET.

Zdjęcie tomografu i idea doświadczenia pokazane są na rysunku:
https://www.nature.com/articles/s41467-023-44340-6/figures/1

Przygotowanie aparatury, wykonanie doświadczeń i analiza danych trwały 7 lat.

Badania są współfinansowane przez NCN poprzez grant OPUS-18  Nr. 2019/35/B/ST2/03562.
Motywacja badań opisana jest w popularnonaukowym streszczeniu dostępnym
pod linkiem: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/464564-pl.pdf

 


Dr hab. Adam Wojciechowski z grantem QuantERA Call

Wśród 24 projektów wyłonionych w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA, jest aż 8, które realizowane będą z udziałem Polaków. Jednym z nich jest dr hab. Adam Wojciechowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, który wraz z uczonymi z Niemiec i Hiszpanii będzie pracować nad udoskonaleniem właściwości materiałowych nanodiamentów.

- QuantERA to program finansujący badania nad technologiami kwantowymi o największym zasięgu w Europie. 101 projektów o wartości 120 mln euro, ponad 500 grup badawczych z całej Europy, a całość koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki przy wsparciu unijnym - mówi Sylwia Kostka, koordynatorka programu.

Dr hab. Adam Wojciechowski z Zakładu Fotoniki UJ jest koordynatorem projektu "Zaawansowane wykrywanie kwantowe z nanodiamentami". Oprócz zespołu UJ będącego liderem konsorcjum, w badania zaangażowane będą także zespoły pod kierunkiem prof. Fedora Jelezko z Uniwersytetu w Ulm oraz prof. Javiera Priora z Uniwersytetu w Murcji.

- Centra barwne w diamencie stały się powszechnie wykorzystywaną platformą dla technologii kwantowych, w tym do przetwarzania informacji kwantowej, ultraczułej detekcji oraz fotoniki. Wynika to z ich unikalnych właściwości optycznych i spinowych, długiego czasu koherencji oraz wysokiej odporności na zewnętrzne zaburzenia. Ostatnio szeroką uwagę przyciągają także nanodiamenty, czyli kryształy diamentu o rozmiarach mieszczących się w zakresie od kilku do kilkuset nanometrów. Są one nietoksyczne, kompatybilne z różnymi środowiskami biologiczno-chemicznymi, można łatwo modyfikować ich powierzchnię, a także mogą być one integrowane w mikroukłady - wyjaśnia dr hab. Adam Wojciechowski.

Projekt AQuSeND ma na celu opracowanie nowych protokołów detekcji kwantowej z wykorzystaniem nanodiamentów. Badaczom w nim uczestniczącym zależy na pokazaniu wielotorowych technik detekcji, np. jednoczesnej detekcji zmian temperatury i koncentracji jonów, z użyciem nanocząstek diamentu. Stosowane obecnie z makroskopowymi diamentami wyrafinowane techniki pomiarowe zostaną przeniesione do mikro- i nanoskali, zwiększając potencjał nanodiamentów. Projekt połączy podejścia eksperymentalne i teoretyczne w celu zbadania i udoskonalenia właściwości materiałowych nanodiamentów, poprawy czułości stosowanych protokołów detekcji oraz opracowania nowego zakresu zastosowań biomedycznych.

4. konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w styczniu 2023 roku przez 35 organizacji finansujących badania naukowe z 28 państw i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Złożono 101 wniosków (56 w temacie Quantum Phenomena and Resources oraz 45 w temacie Applied Quantum Science), z czego wyłoniono 24 zwycięskie projekty. W gronie laureatów jest aż 8 zespołów badawczych z Polski w tym 4 z polskimi koordynatorami na czele. 5 projektów otrzyma finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (zakres badań podstawowych), natomiast 3 projekty zostaną sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (zakres badań stosowanych).

Pan Grzegorz Łukasiewicz uhonorowany nagrodą Polskiego Komitetu Optoelektroniki

Pan Grzegorz Łukasiewicz, doktorant w Zakładzie Fotoniki naszego Wydziału, został uhonorowany tegoroczną nagrodą Polskiego Komitetu Optoelektroniki za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce 11 grudnia br. w Warszawie.

Praca zatytułowana „Poszukiwania ultralekkiej ciemnej materii za pomocą sieci czujników kwantowych nowej generacji”, której promotorem był prof. Szymon Pustelny (Zakład Fotoniki IFMS), została nagrodzona, pomimo że jej główny ciężar leżał w badaniach podstawowych, a nie pracach inżynierskich. Tym bardziej serdecznie gratulujemy!

Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego, po raz XXXII zorganizowany przez Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu optoelektroniki, w szczególności dotyczących badan zjawisk podstawowych, technologii i konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej. Nagrody są ufundowane przez instytucje zainteresowane rozwojem tej dziedziny techniki w kraju.

Konkurs Młodych 2023

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj:

https://fais.uj.edu.pl/wydzial/ogloszenia/-/journal_content/56_INSTANCE_8AfLQeBmM1sp/41628/154800497


W Zakładzie Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wytworzono kondensat Bosego - Einsteina atomów rubidu 87 w rekordowo niskiej temperaturze 70 nanokelwinów – najniższej dotąd uzyskanej w Polsce.

Kondensat powstał w zespole Tomasz Krehlik, Adam Wojciechowski i Wojciech Gawlik w Zakładzie Fotoniki IFUJ w Węzłowym Laboratorium Zimnych Atomów związanym z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu. Do wytworzenia kondensatu zastosowano technikę chłodzenia laserowego w optycznej pułapce dipolowej wyposażonej w ekran magnetyczny i bardziej wszechstronnej niż w pierwszym polskim kondensacie (wykonanym w 2005 roku także z udziałem badaczy z Zakładu Fotoniki UJ we współpracy z KL FAMO w Toruniu).

Aby zaszła kondensacja, potrzebne jest wytworzenie chmury atomów o stosunkowo dużej gęstości (powyżej 1013 atomów/cm3) i bardzo niskiej temperaturze (poniżej 1 μK). W takich warunkach następuje przejście fazowe pomiędzy termicznymi atomami gazu polegające na makroskopowym obsadzeniu stanu podstawowego spułapkowanych atomów, z zachowaniem wzajemnej spójności funkcji falowych wszystkich skondensowanych atomów. Oznacza to między innymi możliwość obserwacji falowej natury materii nie na pojedynczych cząstkach, a na całych ich zespołach.

Wykresy z prawej strony przedstawiają przestrzenne rozkłady gęstości chmury atomowej po 30 ms od jej wypuszczenia z pułapki dla trzech różnych faz chłodzenia przez odparowanie. Zaznaczony niebieskim kolorem rozkład Gaussa, dobrze opisujący skrzydła obserwowanego rozkładu, odpowiada nieskondensowanej części atomów. Natomiast widoczny na jego tle węższy pik opisany parabolicznym czerwonym rozkładem dowodzi, że zaszła kondensacja.

Osiągnięty wynik pozwoli na kolejne eksperymenty z zakresu fizyki ultrazimnej materii i rozwinięcie technik precyzyjnej metrologii kwantowej.

Artykuł w Review of Modern Physics

Profesorowie Ewa Stępień i Paweł Moskal (autor korespondujący) z naszego Instytutu opublikowali wraz z Prof. Bassem i Prof. Mariazzi artykuł o atomach pozytonium i zastosowaniu atomów pozytonium w diagnostyce medycznej: https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.95.021002

Artykuł ukazał się w Review of Modern Physics, najbardziej prestiżowym czasopiśmie fizycznym, w którym publikowane są jedynie artykyły na zaproszenie oraz wykłady Noblowskie. Impact factor Review of Modern Physics wynosi ponad 50.

Na okładkę czasopisma został wybrany Rysunek przedstawiający schemat tomografu J-PET wraz z anihilacjami atomów pozytonium w człowieku.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie fizyki lub biofizyki w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. 

Termin składania dokumentów: 19.06.2023, godzina 12:00 (CET)

Więcej informacji. 


Konkurs na dwa stanowiska asystenta

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie fizyki lub biofizyki w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Termin składania dokumentów: 19.06.2023, godzina 12:00 (CET)

 

Dr inż. Bogusław Penc

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 maja 2023 roku zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Nasz Kolega Pan Dr inż. Bogusław Penc, wieloletni pracownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego UJ w Krakowie.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w piątek 26 maja 2023 roku o godzinie 11:00 w kaplicy na cmentarzu w Podgórkach Tynieckich (ul. Wielogórska 16) w Krakowie.

Odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku odbędzie się 27 maja o godzinie 11:00 na Cmentarzu Komunalnym w Tychach Wartogłowcu.

Rodzinie i Bliskim Pan Doktora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i społeczność akademicka Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Bogusław Penc (1968-2023)

Bogusław Penc urodził się w 1968. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Tarnobrzegu. Studiował fizykę techniczną na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę magisterska wykonał pod kierunkiem prof. Kazimierza Korbela. Po ukończeniu studiów w 1993 roku podjął pracę w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UJ.

Prowadził badania struktury magnetycznej oraz struktury elektronowej związków międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich. Brał czynny udział w uruchomieniu pierwszej w instytucie aparatury do badania struktury elektronowej kryształów i przez lata był opiekunem tej pracowni.

W 2010 roku na Wydziale Fizyki AGH obronił pracę doktorską pod kierunkiem prof. Andrzeja Szytuły poświęconą badaniu właściwości magnetycznych i struktury elektronowej związków międzymetalicznych typu RTX, gdzie R jest pierwiastkiem ziemi rzadkiej, T - pierwiastkiem d-elektronowy, a X - pierwiastkiem p-elektronowym.

Tematykę tę rozwijał w kolejnych latach, czego efektem jest współautorstwo ponad 110 prac opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu.

Interesował się historią, motoryzacją i elektroniką, ale największą Jego pasją była kolej. Posiadał ogromną wiedzę historyczną w tym temacie i bez wątpienia można powiedzieć, że był największym znawcą tej tematyki wśród fizyków. Dziś parowozy z Chabówki go żegnają. Boguś pozostanie w naszej pamięci.

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla badaczy z naszego Instytutu

19.02.2023 w Dniu Nauki Polskiej, Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny wiedzy. Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej uhonorowano zespół z naszego Instytutu w składzie:

  • - prof. dr hab. Marcin Wójcik
  • - dr hab. Grzegorz Zuzel, prof. UJ
  • - dr Marcin Misiaszek

Nagrodę przyznano za: "Fundamentalny wkład do eksperymentu BOREXINO, który umożliwił pomiary strumieni neutrin słonecznych typu pp i CNO".

Więcej informacji mozna znaleźć tutaj.

Serdecznie gratulujemy !!!

Nominacje profesorskie - prof. Szymon Pustelny

W dniu 23 stycznia 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominację profesorską dla dra hab. Szymona Pustelnego, prof. UJ z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!

Nagroda Miasta Krakowa 2022 dla dr. Adama Wojciechowskiego

Dr Adam Wojciechowski z naszego Instytutu został laureatem Nagrody zespołowej Miasta Krakowa 2022 w dziedzinie „Nauka i technika” za „opracowanie i stworzenie nowatorskiego, jedynego w Polsce, układu do mikroskopii wymuszonego rozpraszania Ramana”. To przełomowa technika pozwalająca obrazować próbki biomedyczne szybko, z dużą rozdzielczością i czułością, wkraczająca do klinik, by wspomóc w diagnozie i leczeniu licznych chorób cywilizacyjnych. Oprócz dr Wojciechowskiego w skład nagrodzonego zespołu wchodzili prof. Małgorzata Barańska i dr Krzysztof Brzozowski z Wydziału Chemii.

 

Więcej informacji można znaleźć np. tutaj lub tutaj.

Podcast Europejskiego Towarzystwa Obrazowania Molekularnego na temat badań prof. Pawła Moskala i grupy J-PET

Europejskie Towarzystwo Obrazowania Molekularnego przygotowało audycję, w której Prof. Simon Cherry z Uniwersytetu Kalifornijskiego Davis tłumaczy, na czym polega wynalezione przez prof. dr. hab. Pawła Moskala i rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim przez grupę J-PET obrazowanie pozytonium.

 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania nagrania: https://e-smi.eu/podcast/

Pierwsze "światło" na linii PolyX

Na linii badawczej PolyX w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLAIRS UJ uzyskano po raz pierwszy wiązkę twardego promieniowania rentgenowskiego. Jest to kamień milowy w konstrukcji tej linii, której to oddanie do użytkowania planowane jest na 2023 r.

Linia PolyX posłuży do mikroobrazowania (radiografia i tomografia) i mikrospektroskopii (rentgenowska spektroskopia fluorescencyjna i absorbcja rentgenowska) i będzie mogła być wykorzystana przez naukowców z różnych dziedzin tj. fizyki, biologii i medycyny, nauki o materiałach, chemii, nauk o środowisku i Ziemi, czy badań dzieł sztuki.

Na zdjęciu promieniowanie rentgenowskie trafia w ekran fluorescencyjny i powoduje silną emisję światła. Ekran podparty jest (tymczasowo) kubkiem z logo SOLARIS. W budowie linii aktywny udział biorą obecni i byli pracownicy Zakładu Promieniowania Synchrotronowego Instytutu Fizyki.

Serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego w dyscyplinie nauki fizyczne w zakresie fizyki lub biofizyki

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej w  dyscyplinie nauki fizyczne w zakresie fizyki lub biofizyki.

Termin rozpoczęcia konkursu: 29.04.2022

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30.05.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022

Szczegółowe informacje

Download file

Konkurs na trzy stanowiska ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego w dyscyplinie nauki fizyczne w zakresie fizyki lub biofizyki

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na trzy stanowiska ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej w  dyscyplinie nauki fizyczne w zakresie fizyki lub biofizyki.

Termin rozpoczęcia konkursu: 29.04.2022

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30.05.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022

Szczegółowe informacje

Międzymetaliczny nanomagnes molekularny - dr hab. Stanisław Baran współautorem publikacji w Nature Communications

W dniu 19 kwietnia br. ukazał się artykuł "An 'Intermetallic' Molecular Nanomagnet with the Lanthanide Coordinated Only by Transition Metals" (Nat. Commun. 13 (2022) 2014, DOI:10.1038/s41467-022-29624-7), którego autorami są Michał Magott, Maria Brzozowska, Stanisław Baran, Veacheslav Vieru i Dawid Pinkowicz. W artykule opisano strukturę krystaliczną i właściwości magnetyczne związku [ErIII(ReICp2)3] należącego do nowej klasy magnetyków molekularnych. W dotychczas znanych materiałach, jon magnetyczny otoczony był ligandami będącymi pierwiastkami p-elektronowymi (np. C, N lub O). Możliwości praktycznego zastosowania "klasycznych" magnetyków molekularnych są ograniczone, ponieważ efekt pamięci magnetycznej znika w temperaturze około 80 K. Związek [ErIII(ReICp2)3] należy do nowej klasy materiałów, gdzie jon magnetyczny (którym jest w tym przypadku Er) otoczony jest symetrycznie trzema jonami pierwiastka d-elektronowego leżącymi w jednej płaszczyźnie. Takie otoczenie jonu magnetycznego przypomina to, które występuje w związku międzymetalicznym SmCo5 - jednym z materiałów do konstrukcji najsilniejszych magnesów trwałych. Nowo odkryta klasa magnetyków molekularnych, w których jony magnetyczne otoczone są planarnie ułożonymi jonami metalu przejściowego, daje nadzieję na syntezę kolejnych związków o coraz to lepszych parametrach z punktu widzenia potencjalnych zastosowań. Warto nadmienić, że część pomiarów magnetycznych została wykonana w znajdującym się w naszym Instytucie "Laboratorium zaawansowanych materiałów magnetycznych i nadprzewodnictwa" kierowanym przez dra hab. Stanisława Barana (Zakład Fizyki Ciała Stałego).

Gazeta Wyborcza: "Prof. Jurij Stetsyszyn: Inteligentne nanomateriały to przyszłość. Także dla wolnej Ukrainy"

Na stronie Gazety Wyborczej ukazał się artykuł prof. dr. hab. Jurija Stetsyszyna, chemika z Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska na temat inteligentnych nanomateriałów, które mogą stać się przyszłością biomedycyny.

Profesor Stetsyszyn aktualnie przebywa w Krakowie jako profesor wizytujący w grupie prof. Andrzeja Budkowskiego z naszego Instytutu.

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla prof. Pawła Moskala

W dniu święta polskich środowisk naukowych i akademickich, tj. 19 lutego 2022 r., podczas Gali Nauki Polskiej, która w tym roku odbyła się online, ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, naukowcy i badacze zostali wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Pośród 13 laureatów Nagrody za znaczące osiągnięcia w 2021 r. w zakresie działalności wdrożeniowej znalazł się prof. Paweł Moskal z naszego Instytutu

Serdecznie gratulujemy !!!

Retransmisję uroczystości wręczenia nagród można zobaczyc tutaj.

Informacje o nominacji pojawiają się w czasie: 52’40’’-52’46’’.


Letnie Praktyki Studenckie 2022

Dyrekcja Instytutu Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego oraz Władze Dziekańskie Wydziału FAIS zapraszają studentów I stopnia do odbycia obowiązkowych praktyk studenckich w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w oferowanych przez nasz Instytut praktykach pozwoli na przeżycie ciekawej przygody naukowej w laboratoriach wyposażanych w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, a jednocześnie na udział w tętniącym życiu kulturalnym Krakowa.

Wiecej informacji tutaj

 

Doktorantka z naszego Instytutu wystąpi w Pekinie

Weronika Biela-NowaczykPo raz drugi w z rzędu społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie reprezentowana na zimowych igrzyskach olimpijskich. W Pekinie wystartuje Weronika Biela-Nowaczyk, doktorantka Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego na Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. - W snowboardzie dużą rolę odgrywają warunki, ustawienie tyczek i po prostu szczęście. Jadę z bojowym nastawieniem - zapowiada zawodniczka AZS-u Zakopane.

Wiecej informacji tutaj

 

Dr Barbara Warczak

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą 10 stycznia 2022 roku Panią Dr Barbarę Warczak, długoletniego Nauczyciela akademickiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Pani Dr Barbara Warczak związana była z Zakładem Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Jej wielką pasją była działalność edukacyjna i popularyzacja nauk przyrodniczych. Przez wiele lat zaangażowana była w reformę szkolnictwa w Polsce, nieustannie starając się podkreślić wagę nauczania przedmiotów ścisłych. Współtworzyła programy podyplomowych studiów dla nauczycieli przyrody, prowadziła zajęcia z nauczycielami i uczniami szkół średnich. Była Autorką (z Krzysztofem Chylą i Andrzejem Warczakiem) kilku podręczników „Fizyka z astronomią” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uzupełniającego je poradnika metodycznego dla nauczycieli. Współredagowała czasopismo Foton, gdzie często pojawiały się jej artykuły, wywiady i omówienia.

Rodzinie i Bliskim Pani Doktor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i społeczność akademicka Instytutu Fizyki in. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W związku z pogrzebem Pani Dr Barbary Warczak w dniu 20 stycznia 2022 r. jest zamówiony bus na 30 osób. Odjazd z ul. Łojasiewicza, z okolic fontanny przed segm. A o godzinie 13.00 i powrót w to samo miejsce.


Pierwsze obrazowanie pozytronowe fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej - publikacja w Science Advances.

Tomograf PETKoleżaniki i koledzy z Zakładu Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowańi oraz Zakładu Fizyki Medycznej naszego Instytutu dokonali pierwszego obrazowania pozytronowego fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej

Ocena raka in vivo i dokładna lokalizacja zmienionych tkanek na początkowych etapach zaburzeń molekularnych to ważne wyzwania diagnostyczne. Pozytron jest obficie tworzony w wolnych przestrzeniach molekularnych w ciele pacjenta podczas pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Właściwości pozytonu różnią się w zależności od wielkości pustych przestrzeni między- i wewnątrzcząsteczkowych oraz stężenia w nich cząsteczek, takich jak np. tlen cząsteczkowy, O2; dlatego obrazowanie pozytronowe może dostarczyć informacji o progresji choroby na początkowych etapach zmian molekularnych. Obecne systemy PET nie pozwalają na akwizycję obrazów pozytronowych. W pracy przedstawiono nową metodę, która umożliwia obrazowanie pozytronowe poprzez jednoczesną rejestrację fotonów anihilacji i deekscytacji z farmaceutyków znakowanych radionuklidami. Przedstawiono pierwsze obrazowanie pozytronowe fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej. Oczekuje się, że obrazowanie pozytronowe znacznie poprawi dokładność diagnostyki PET.

Science Advances 7 (2021)


Grupa J-PET testuje symetrię pomiędzy naładowaną materią leptonową a antymaterią.

Grupa badawcza J-PET stworzyła w Krakowie pierwszy w historii wielofotonowy obraz tomograficzny PET i przetestowała z niespotykaną dotąd precyzją, symetrię między naładowaną materią leptonową a antymaterią, poprzez obrazowanie anihilacji atomów pozytonu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule zatytułowanym „Testing CPT symmetry in ortho-positronium decays with positronium annihilation tomography", opublikowanym ostatnio w Nature Communications.

Link do publikacji: https://www.nature.com/articles/s41467-021-25905-9

Nagroda Hansa Habarkena za najlepszy artykuł dla dr Katarzyny Gajos

Okładka Applied Syrface ScienceJest mi miło poinformować Państwa, że edytorzy czasopisma Applied Surface Science (IF=6.707) uhonorowali dr Katarzynę Gajos nagrodą „Frans Habraken Best Paper Award 2021” za pracę „Surface density dependent orientation and immunological recognition of antibody on silicon: TOF-SIMS and surface analysis of two covalent immobilization methods” (DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.146269).

Nagroda ta upamiętniająca profesora Fransa Habrakena, wieloletniego edytora czasopisma Applied Surface Science, przyznawana jest corocznie od 2014 roku pierwszemu (lub korespondującemu) autorowi, w wieku do 30 lat, najlepszego artykułu naukowego opublikowanego w tym czasopiśmie w poprzedzającym roku. Przy wyborze zespół edytorów kieruje się kryteriami takimi jak oryginalność pracy, jej znaczenie naukowe oraz zainteresowanie czytelników.

Wyróżniona praca opisuje badania wykonane przez zespół z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ, w składzie: dr Katarzyna Gajos, mgr Klaudia Szafraniec, prof. dr hab. Andrzej Budkowski, we współpracy z dr Panagiotą Petrou z NCSR DEMOKRITOS z Aten. Za pomocą Spektroskopii Masowej Jonów Wtórnych TOF-SIMS dokonano bezpośredniego wyznaczenia dominującej orientacji molekuł detekcyjnych (przeciwciał) w zależności od gęstości pokrycia przez nie powierzchni biosensora. Ponieważ orientacja przeciwciał ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawania antygenu, przedstawione badania mogą pomóc w poprawie efektywności i czułości biosensorów poprzez optymalizację metod pokrywania powierzchni biosensora przeciwciałami.


Nominacje profesorskie - prof. Monika Marzec

W dniu 17 czerwca 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominację profesorską dla
dr hab. Moniki Marzec z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!


Prezentacje kandydatów na stanowiska asystenta i adiunktów

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ uprzejmie informuje, że prezentacje kandydatów na stanowiska asystenta i adiunktów odbędą się 10 czerwca 2021 na platformie MSTeams według załączonego harmonogramu

Osoby chcące uczestniczyć w publicznych przesłuchaniach kandydatów i posiadające konto pocztowe w domenie "uj.edu.pl" (a tym samym dostęp do organizacji UJ w Microsoft Teams) mogą dołączyć do stworzonego w tym celu zespołu "UJ-WFAIS Prezentacje Kandydatów IFMS" przy pomocy kodu dostępu: uwef9by

W tym celu należy w aplikacji Microsoft Teams wybrać zakładkę "Zespoły" a następnie "Wszystkie zespoły" -> "Dołącz do zespołu lub utwórz nowy" -> "Dołącz do zespołu wpisując kod" i podać powyższy kod dostępu. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem: obrony.fais@uj.edu.pl.

Osoby nieposiadające konta pocztowego w domenie "uj.edu.pl" i chcące dołączyć do zespołu są proszone o wysłanie wiadomości na adres: obrony.fais@uj.edu.pl w celu uzyskania dostępu najpóźniej do dnia 9 czerwca br. do godz. 12:00. 

Po uzyskaniu dostępu do zespołu "UJ-WFAIS Prezentacje Kandydatów IFMS" prosimy wejść na kanał "Ogólny", na którym odbędzie się zaplanowane spotkanie (prezentacje kandydatów).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dyrekcja IFMS


Instytutowy termin składania wniosków awansowych na stanowisko profesora uczelni

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Chciałbym poinformować, że wnioski o awans na stanowisko profesora uczelni powinny być składane w sekretariacie Dyrektora Instytutu Fizyki UJ im. M Smoluchowskiego u p. Alicji Mysłek, w terminie do 1 czerwca 2021 roku.

Powyższy termin jest wcześniejszy niż termin wyznaczony przez Dziekana WFAIS. Jednak zgodnie z §10 pkt 1 toku postępowania awansowego „Z wnioskiem o awans na stanowisko profesora uczelni do Dziekana Wydziału występuje dyrektor instytutu, w którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki będący kandydatem do awansu”. Dlatego też chciałbym mieć czas, aby spokojnie zapoznać się z wnioskami.

Z poważaniem

Zbigniew Postawa

/Dyrektor Instytutu Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego/

Kryteria i procedura awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.


Konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki w zakresie fizyki lub biofizyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zakresie fizyki lub biofizyki.

Termin rozpoczęcia konkursu: 28 kwietnia 2021 roku

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28 maja 2021 roku

Termin rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 czerwca 2021 roku

Szczegółowe informacje

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Fizyki UJ w zakresie fizyki lub biofizyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki UJ na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zakresie fizyki lub biofizyki.

Termin rozpoczęcia konkursu: 28 kwietnia 2021 roku
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 28 maja 2021 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2021 roku
Zatwierdzona lista rankingowa w dniu: 24 czerwca 2021 roku


Nominacja profesorska - prof. Jakub Rysz

W dniu 11 lutego 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominację profesorską dla dra hab. Jakuba Rysza z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!


Nominacja profesorska - prof. Janusz Brzychczyk

W dniu 20 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominację profesorską dla dra hab. Janusza Brzychczyka z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!

Nominacje profesorskie - prof. Piotr Cyganik, Hubert Harańczyk, Ewa Stępień

W dniu 4 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominacje profesorskie dla dra hab. Piotra Cyganika, dra hab. Huberta Harańczyka i dr hab. Ewy Stępień z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!