Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS w sprawie DSC2018

Komunikat Dziekana
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie: finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale FAIS.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą z dn. 30.IV.2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018, poz.87), w bieżącym roku istnieje możliwość ubiegania się o dotację celową (zwaną dalej DSC2018).
Środki DSC2018 będą rozdzielane w trybie konkursu na podstawie wniosków składanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, podejmujących w roku 2018 określone przedsięwzięcia badawcze.
Wspierane będą wysoko ocenione projekty naukowe oraz wnoszące istotny wkład w realizację ważnych - z punktu widzenia rozwoju WFAIS - tematów badawczych.

Wniosek o dofinansowanie

Każdy składany w konkursie wniosek powinien zawierać:
1. Informacje o Wnioskodawcy, m.in. imię, nazwisko, rok urodzenia, tytuł/stopień naukowy, nr telefonu oraz adres e-mail.
2. Miejsce realizacji projektu (nazwa Instytutu/Zakładu, w którym wnioskodawca jest afiliowany).
3. Tytuł projektu naukowego.
4. Opis merytoryczny projektu naukowego (do 2 stron tekstu, format A4, font 10-12 pt) a w nim:
a) określenie celu badań oraz zakresu badań planowanych do wykonania osobiście przez aplikanta (szczególnie, jeśli badania dotyczą pracy w grupie),
b) prezentacja sposobu dojścia do celu poprzez właściwie zdefiniowane zadań badawczych,
c) precyzyjne uzasadnienie konieczności podjęcia proponowanych badań, określenia oczekiwanych wyników i „wartości dodanej”,
d) analiza ewentualnych trudności w wykonaniu harmonogramu projektu.
e) w przypadku, gdy Wnioskodawca uzyskał w latach poprzednich dofinansowanie DSC, informacja: kiedy oraz jakimi rezultatami zostały te dotacje zakończone (publikacje, w których umieszczono podziękowania dla dofinansowania; konferencje itp.) – max 0,5 strony tekstu,
f) doktoranci przedstawiają powiązanie projektu z ich tematem pracy doktorskiej.
5. Harmonogram i dokładny kosztorys projektu (z uzasadnieniem celowości realizacji poszczególnych pozycji) do realizacji w okresie
9 kwietnia 2018 – 28 luty 2019 (uwaga: środek ciężkości wydatkowania środków powinien być przesunięty na rok 2018).
6. Określenie kwoty wnioskowanej, która będzie sfinansowana z DSC2018.

W przypadku wniosku zawierającego wyjazd zagraniczny aplikant powinien sprecyzować miejsce i cel wyjazdu (z uzasadnieniem) oraz sposób ewentualnej prezentacji/publikacji wyników. Zaleca się, aby wyjazdy zagraniczne były uzasadniane albo uprzednim zaproszeniem do wygłoszenia referatu/prezentacji plakatu, albo unikalnością aparatury (lub innych możliwości badawczych) w kraju docelowym. Zakupy notebooków/komputerów/standardowego oprogramowania nie będą traktowane jako priorytetowe.

Obowiązujący formularz wniosku, stanowiący Załącznik 1 do niniejszego komunikatu, można pobrać z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej WFAIS (www.fais.uj.edu.pl).

Wnioski będą przyjmowane w Dziekanacie WFAIS (ul. Łojasiewicza 11, p. H-0-06) do dnia 9 kwietnia 2018 r., godz. 12.00. Równolegle z dostarczeniem papierowej, podpisanej wersji wniosku, jego wersję elektroniczną w postaci jednego zbioru w formacie .pdf zawierającego formularz p.n. WNIOSEK DSC 2018, opis merytoryczny (pkt. 4) oraz harmonogram i kosztorys (pkt. 5), należy przesłać na adres: fais.dsc@uj.edu.pl .

Złożone wnioski przejdą wstępną ocenę pod względem formalnym, po czym zostanie podjęta decyzja, co do ich dalszego rozpatrywania.

Wnioski zostaną przekazane Wydziałowej Komisji powołanej przez Dziekana WFAIS. Na podstawie rekomendacji Komisji zostaną podjęte decyzje w sprawie finansowania projektów. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Raport końcowy

Po ukończeniu realizacji projektu wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia raportu końcowego (patrz Załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 1 marca 2019 r. w formie pliku edytowalnego na adres fais.dsc@uj.edu.pl oraz w formie papierowej.

Obowiązywać będą następujące zasady:
1. Analiza raportów końcowych będzie dokonywana pod kątem osiągniętych rezultatów (osiągnięte wyniki, realizacja zadań projektu, publikacje, doniesienia konferencyjne).
2. Publikacje powstałe w wyniku realizacji projektu powinny zawierać standardowe podziękowania odnoszące się do źródła finansowania (nr właściwej decyzji MNSW).
3. Wydatkowanie środków powinno być zgodne z kosztorysem przedstawionym we wniosku i z otrzymaną decyzją. Kierownicy Zakładów (oraz opiekunowie naukowi w przypadku doktorantów) nadzorują prawidłowości wydatkowania dotacji.
4. Uzyskane rezultaty i rzetelność ich sprawozdania w raporcie końcowym będą miały wpływ na uzyskanie dotacji w roku następnym.

 

Załączniki (na stronie www WFAIS):
1. Formularz wniosku o przyznanie finansowania z dotacji celowej DSC2018.
2. Formularz raportu końcowego DSC2018.

Wyniki konkursu - Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ nr 3/2018 z dn. 10.07.2018 r.