Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Raport końcowy DSC2017

Komunikat Dziekana

Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie: finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w WFAIS.

 

Uprzejmie informuję, że w 2017 roku istnieje możliwość ubiegania się o dotację celową (zwaną dalej DSC2017). W ramach DSC2017  finansowane będą badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców zatrudnionych w WFAIS oraz uczestników studiów doktoranckich w WFAIS.

Środki w ramach DSC2017 będą rozdzielane w trybie konkursu na podstawie wniosków składanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, podejmujących w roku 2017 określone przedsięwzięcia badawcze.

Wspierane będą projekty badawcze bardzo dobre pod względem naukowym oraz wnoszące istotny wkład w realizację ważnych - z punktu widzenia rozwoju WFAIS - tematów badawczych.

 

Wniosek o dofinansowanie

Każdy składany w konkursie wniosek powinien zawierać:

1.Informacje o Wnioskodawcy, m.in. imię, nazwisko, rok urodzenia, tytuł/stopień naukowy, nr telefonu oraz adres e-mail.

2.Miejsce realizacji projektu (nazwa Instytutu/Zakładu, w którym wnioskodawca jest afiliowany).

3.Tytuł projektu naukowego.

4.Opis merytoryczny projektu naukowego (do 2 stron tekstu, format A4, font 10-12 pt) a w nim:

  1. określenie celu badań oraz zakresu badań planowanych do wykonania osobiście przez aplikanta (szczególnie jeśli badania dotyczą pracy w grupie),
  2. prezentacja sposobu dojścia do celu poprzez właściwie zdefiniowane zadań badawczych,
  3. precyzyjne uzasadnienie konieczności podjęcia proponowanych badań, określenia oczekiwanych wyników i „wartości  dodanej”,
  4. analiza ewentualnych trudności w wykonaniu harmonogramu projektu.
  5. W przypadku gdy Wnioskodawca uzyskał w latach poprzednich dofinansowanie DSC informacja: kiedy oraz jakimi rezultatami zostały te dotacje zakończone (publikacje, konferencje itp.) – max 0,5 strony tekstu
  6. Doktoranci przedstawiają powiazanie projektu z ich tematem pracy doktorskiej

5.Harmonogram i dokładny kosztorys projektu do realizacji w okresie
15 kwietnia 2017 – 28 luty 2018 (uwaga: środek ciężkości wydatkowania środków powinien być przesunięty na rok 2017).

6.Określenie kwoty wnioskowanej, która będzie sfinansowana z DSC2017.

 

Zakupy notebooków/komputerów/standardowego oprogramowania nie będą traktowane jako priorytetowe.

Ponieważ WFAIS posiada status KNOW (w ramach Konsorcjum Materia-Energia-Przyszłość) oraz kategorię A+, wnioskodawcom sugeruje się wnoszenie o finansowanie działań zmierzających do zacieśniania współpracy z bardzo dobrymi ośrodkami naukowymi.

W przypadku wniosku zawierającego wyjazd zagraniczny aplikant powinien sprecyzować miejsce i cel wyjazdu (z uzasadnieniem) oraz sposób ewentualnej prezentacji/publikacji wyników. Zaleca się, aby wyjazdy zagraniczne były uzasadniane albo uprzednim zaproszeniem do wygłoszenia referatu/prezentacji plakatu, albo unikalnością aparatury (lub innych możliwości badawczych) w kraju docelowym.

Przed złożeniem wniosków Kierownik Zakładu dokonuje ich wstępnej selekcji i zaopiniowania (dotyczy wniosków przygotowanych przez młodych pracowników i doktorantów z jednego Zakładu). Kierownik Zakładu ustala listę rankingową projektów składanych przez młodych pracowników i doktorantów swojego Zakładu i przekazuje ją do wiadomości Wydziałowej Komisji Konkursowej powołanej przez Dziekana do oceny wniosków.

Obowiązujący formularz wniosku, stanowiący  Załącznik 1 do niniejszego komunikatu, można pobrać z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej WFAIS (www.fais.uj.edu.pl).

 

Wnioski będą przyjmowane w Dziekanacie WFAIS (ul. Łojasiewicza 11, p. H-0-06) do dnia 7 kwietnia 2017 r., godz. 12.00. Równolegle z dostarczeniem papierowej, podpisanej wersji wniosku, jego wersję elektroniczną w postaci jednego zbioru w formacie .pdf zawierającego formularz p.n. WNIOSEK DSC 2017, opis merytoryczny (pkt. 4) oraz harmonogram i kosztorys (pkt. 5), należy przesłać na adres: fais.dsc@uj.edu.pl .

 

Złożone wnioski przejdą wstępną ocenę pod względem formalnym, po czym zostanie podjęta decyzja, co do ich dalszego rozpatrywania.

Wnioski zostaną przekazane Wydziałowej Komisji powołanej przez Dziekana WFAIS. Na podstawie rekomendacji Komisji zostaną podjęte decyzje w sprawie finansowania projektów. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

Raport końcowy

Po ukończeniu realizacji projektu wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia raportu końcowego (Załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 1 marca 2018 r. w formie pliku edytowalnego na adres fais.dsc@uj.edu.pl oraz w formie papierowej.

 

Obowiązywać będą następujące zasady:

  1. Analiza raportów końcowych będzie dokonywana pod kątem osiągniętych rezultatów (osiągnięte wyniki, realizacja zadań projektu, publikacje, doniesienia konferencyjne).
  2. Publikacje powstałe w wyniku realizacji projektu powinny zawierać standardowe podziękowania odnoszące się do źródła finansowania (nr właściwej decyzji MNSW).
  3. Wydatkowanie środków powinno być zgodne z kosztorysem przedstawionym we wniosku i z otrzymaną decyzją. Kierownicy Zakładów (oraz opiekunowie naukowi w przypadku doktorantów) nadzorują prawidłowości wydatkowania dotacji.
  4. Uzyskane rezultaty i rzetelność ich sprawozdania w raporcie końcowym będą miały wpływ na uzyskanie dotacji w roku następnym.

 

Załączniki:

1. Formularz wniosku o przyznanie finansowania z dotacji celowej DSC2017.

2. Formularz raportu końcowego DSC2017 dostępny jest tutaj i tutaj

Data opublikowania: 28.02.2018
Osoba publikująca: Anna Gawlik
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej