Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki WIKING

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Nr projektu: POKL.04.01.01-00-355/09
Nr umowy: UDA - POKL.04.01.01-00-355/09-00
Projekt przygotowany przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"; Poddziałanie 4.1.1. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".


Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 01.10.2009 do 30.11.2013, zaś całkowity budżet projektu wynosi 7737140,33 PLN przeznaczonych bezpośrednio na realizację działań obejmujących:
Dostosowanie programów nauczania na kierunku Informatyka, specjalność: Informatyka stosowana do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poprzez utworzenie dwóch nowych specjalizacji na II stopniu studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych): „Produkcja gier wideo" oraz „Modelowanie i animacja 3D".
Więcej informacji: http://www.fais.uj.edu.pl/gry_komputerowe/

Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównawcze z zakresu matematyki i fizyki.

Zbliżenie oferty edukacyjnej do wymagań gospodarki opartej na wiedzy poprzez organizację staży i praktyk  dla studentów wydziałów Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS).

Lepsze przygotowanie absolwentów wydziałów ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego do wejścia na rynek pracy poprzez budowę (FAIS) lub rozbudowę (Wydział Chemii) filii biura karier dedykowanych kierunkom ścisłym.

Poprawienie sytuacji osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z oferty edukacyjnej kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego.