Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

45. Zjazd Fizyków Polskich

45. Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w Krakowie w dniach 13-18.09.2019 i zgromadzi około 600 naukowców z różnych gałęzi fizyki, nauczycieli fizyki oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki. Uczestnicy pracujący w uczelniach wyższych, szkołach, instytutach badawczych, laboratoriach powiązanych z przemysłem i instytucjach certyfikujących zaprezentują najważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat. Gośćmi Zjazdu będą czołowi polscy uczeni, laureaci nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego, nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz nagród Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczególnego charakteru Zjazdowi powinna nadać obecność znakomitych gości zagranicznych, w tym laureatów Nagrody Nobla i różnych nagród międzynarodowych.

45. Zjazd Fizyków Polskich będzie miał również szczególny charakter ze względu na inaugurację obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wkrótce po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości fizycy polscy utworzyli Polskie Towarzystwo Fizyczne, aby wzmocnić wkład tej grupy naukowców w rozwój odrodzonej Ojczyzny. Kontynuując działania założycieli Towarzystwa również w dzisiejszych czasach fizycy polscy poczytują sobie za zaszczyt swoimi talentami przyczyniać się do budowania silnej pozycji naszego kraju w świecie.

Zjazd organizują wspólnie: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Ta wspólna organizacja jest wyrazem silnej pozycji fizyki krakowskiej i różnorodności prowadzonych w Krakowie badań w jej zakresie. Wyrazem tej różnorodności są także miejsca Zjazdu, który będzie się odbywał w Auditorium Maximum UJ (13-15 września), Akademii Górniczo-Hutniczej (16 września) oraz na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, na III Kampusie UJ (17-18 września).

Gwałtowny rozwój nauki w ostatnich latach sprawia, że powstające zespoły badawcze skupiają specjalistów z różnych dziedzin fizyki i nauk przyrodniczych. Stąd w trakcie Zjazdu specjalne sesje poświęcone będą badaniom interdyscyplinarnym łączącym fizykę z biologią, chemią, medycyną, elektroniką, nanotechnologią, inżynierią materiałową, informatyką i innymi dziedzinami. Badania naukowe powinny znajdować zastosowanie w różnych obszarach przemysłu - w związku z tym planowana jest specjalna sesja „Fizyka-Przemysł-Innowacje” poświęcona wspólnym działaniom naukowców i przedsiębiorców w zakresie badań i rozwoju nowych technologii. Sesja ta współorganizowana jest przez Centra Transferu Technologii działających przy UJ i AGH. Równocześnie, w ramach Zjazdu odbywać się będzie Konferencja Dydaktyczna dla nauczycieli fizyki poświęcona metodyce nauczania oraz praktyczne warsztaty dydaktyczne połączone z demonstracjami doświadczeń fizycznych.

Nauka służy całemu społeczeństwu, stąd Zjazdowi towarzyszyć będą także wydarzenia o charakterze popularnonaukowym, otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Krakowa do obecności w czasie Zjazdu, udziału w bezpłatnych wydarzeniach otwartych – wykładzie popularnonaukowym, pokazie eksperymentów fizycznych oraz widowisku multimedialnym. Szczegółowy program będzie dostępny na stronie www Zjazdu.

45. Zjazd Fizyków Polskich
13-18.09.2019
Miejsce: 13-15.09.2019 Auditorium Maximum
16.09.2019 Akademia Górniczo-Hutnicza
17-18.09.2019 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
www.45zfp.uj.edu.pl
email: 45zfp@uj.edu.pl