Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie struktury elektronowej materiałów

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr hab. Paweł Starowicz
Email: pawel.starowicz@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pracownia: Laboratorium Struktury Elektronowej Materiałów
Strona www grupy: http://www.zfcs.if.uj.edu.pl/electronic-structure-research

Krótki opis

Tematem praktyki będzie badanie struktury elekronowej, która pozwala zrozumieć własności wielu materiałów. Przedmiotem badań będzie struktura pasmowa i powierzchnia Fermiego nowych związków, tych, które przeważnie mają charakter metaliczny. Obecnie w laboratorium badane są układy topologicznie nietrywialne, nadprzewodniki oraz nadprzewodniki topologiczne. Materiały te w przyszłości mogą posłużyć do rozwoju nowych gałęzi elektroniki, w tym opartych na spinie elektronu oraz do wytwarzania urządzeń pozwalających na oszczędzanie energii, jednak obecnie są przedmiotem zainteresowania fizyków ze względu na fakt, że zjawiska w nich występujące nie są jeszcze w pełni zrozumiane.

Praktyka będzie się odbywała w Laboratorium Struktury Elektronowej Materiałów w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Będzie ona obejmować przygotowanie monokryształów do eksperymentu i określanie ich orientacji krystalicznej przy pomocy kamery Lauego. Kolejne pomiary zostaną przeprowadzone w aparaturze składającej się z kilku komór ultra-wysokiej próżni. Próbki będą badane metodą kątoworozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej (z ang. ARPES – angle-resolved photoemission spectrosopy). Uzyskane wyniki w postaci dużych macierzy liczb zostaną poddane analizie przy pomocy odpowiednich procedur komputerowych.

Student odbywający praktykę nabierze pewnego doświadczenia w pracy przy urządzeniach ultra-wysokiej próżni i pozna podstawowe fakty z zakresu struktury pasmowej materiałów. Praca praktykanta będzie dotyczyć tematów badawczych aktualnie realizowanych w laboratorium. Jeżeli student będzie zainteresowany, może zostać włączony do pracy grupy badawczej również po odbyciu praktyki. Pomiary ARPES prowadzimy także przy synchrotronie Solaris (jak również przy synchrotronach zagranicznych), gdzie nastąpi kontynuacja prac rozpoczętych w laboratorium.

Główne narzędzia badawcze

  • Aparatura ultra-wysokiej próżni służąca do prowadzenia pomiarów metodami kątoworozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej (ARPES), spektroskopii fotoelektronoów wzbudzanej promieniami X (XPS – X-ray photoelectron spectroscopy) oraz ultrafioletowymi (UPS-utraviolet photoelectron spectroscopy).

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Kandydat powinien wykazywać zainteresowanie pracą laboratoryjną, która obejmuje zarówno przygotowanie monokryształów pod mikroskopem, jak i pracę przy obsłudze dużej aparatury ultra-wysokiej próżni.
  • Student powinien wykazywać chęć pogłębienia swojej wiedzy na temat zjawisk, które są w centrum zainteresowania współczesnej fizyki ciała stałego.
  • Dodatkowo, chęć do nauki podstaw programowania będzie mile widziana.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak